Terms of trade

Terms of trade and commerce

At Mill & Mortar, we are proud to be able to serve customers at home and abroad. We accept both Danish and foreign credit cards.

We look forward to servicing you.

TERMS AND CONDITIONS OF SALE VIA WEBSHOP (FOR PRIVATE)

Shipping Information

We currently serve the following countries:

Denmark, Sweden, Austria, Belgium, Croatia, the Czech Republic, Finland, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Monaco, Portugal, Germany and Poland.

More countries will be added on an ongoing basis as we implement the new VAT rules in the EU, Norway, Iceland and Switzerland.

We do not currently ship to other countries outside the EU, as freight and customs requirements are too difficult to handle.Shipping prices

You can see our current shipping prices here.

Please note that we do not cover any local customs and VAT charges in countries outside the EU.Delivery Time

Addresses in Denmark: 1-3 working days.

Addresses outside Denmark: 3-7 working days.

Note: During peak periods, in the event of acute illness in our packaging, in the event of internal parcel handling problems at GLS and the like, longer delivery times may occur. In that case, you will be contacted.

Track & trace

You will receive a tracking number by e-mail, so you can always follow your package. Please use this information for the most recently updated status of your package.

Each shipping company has their own trading conditions which can affect delivery times. Mill & Mortar is not responsible for incorrectly provided address information. Address changes are not accepted after sending the order.

You must be aware that if you write that the package can be left at the address without a signature, the responsibility for the package will be transferred to you the moment it is delivered - also without your signature.


General information

The Mill & Mortar Trading Company ApS (hereafter Mill & Mortar)
CVR: DK35376208
Staktoften 22C
2950 Vedbæk
Denmark
Email: consumer@millmortar.com
Phone: +45 29696910


How to shop with us

To make a purchase, you must go through 5 steps.

Find the item or items you want and put them in the shopping cart. Then go to the checkout.
2. Enter your personal information.
3. Select shipping / payment method.
4. Accept our terms of trade.
5. Check that all information is correct on the collection page and approve the purchase.
All prices are shown including local VAT.

When you shop with Mill & Mortar, agreements are made in Danish.

It is not possible to see previous orders by logging in to our website.

Payment

The following cards can be used: Dankort, Visa, Mastercard, Maestro and MobilePay.

Mill & Mortar accepts payment via. Quickpay, which encrypts all your card information with SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means that you can not read your information.

There is no charge for payment at www.millmortar.com.

The amount will only be deducted from your card when the goods are sent from our warehouse. An amount greater than what you approved at the time of purchase can never be deducted.

All prices on millmortar.com are in Danish kroner (DKK) and all prices on millmortar.com are in euros (EUR). We reserve the right to change prices without notice, however not after a purchase has been realized. There is no refund of VAT when shipping to countries outside the EU. Local taxes are not covered by Mill & Mortar.


Right of withdrawal

There is no right of return for food, and no right of return for goods in conjunction with food (eg grinder and pepper) that are packed with food, unless it is a complaint (see section on complaint).

On other items, there is a 14-day right of return, calculated from the day they are received. Before this deadline expires, send an email to consumer@millmortar.com stating that you wish to cancel your purchase. If you choose to cancel a purchase, you must return the item in substantially the same condition and quantity as you received it.

Return

You must return your order to us without undue delay and no later than 14 days after you have notified us that you wish to cancel your purchase. Once the item has been received back and approved, the purchase price will be refunded to your account within a few days. You must bear the cost of return and it is your responsibility that the goods are returned to us in the same condition as you received them. Be sure to wrap them thoroughly, if necessary. in the same packaging as they arrived in. For other practical details - see the item “COMPLAINTS”.

You can not regret by simply refusing to receive the item without at the same time giving us clear notice of this.

What should I send back?

You should preferably enclose a copy of the order confirmation, but at least a clear message with the order number.

Note! We do not accept packages sent by post. cash on delivery.

What should I send back?

The Purchase Act's defect rules may apply to purchases of goods.

When you shop at www.millmortar.com, you of course have a 24 month right to make a complaint, however, depending on the shelf life of the item. This means that you can either get the item exchanged, the money back or a reduction in the price, depending on the specific situation.

It is, of course, a requirement that the complaint is justified and that the defect has not arisen as a result of incorrect use of the product or other damaging behavior.

How fast should I advertise?

You must complain within a "reasonable time" after you have discovered the defect in the item. If you complain within two months after the defect is discovered, the complaint will always be timely. When advertising, it will be a great help if you want to write:

- Which item is in question (item name)?

- What defect or defect have you discovered in the item?

- What is the expiration date of the item?

- Can you document the error with photos?

You must keep the item that you want to complain about, as we will often take the item back to assess the complaint.

In this connection, please contact us at consumer@millmortar.com

We reimburse reasonable shipping costs

If the complaint is justified, we will of course refund your (reasonable) shipping costs.

The item is sent to:
Mill & Mortar
Staktoften 22C
2950 Vedbæk
Denmark

Remember that the item must always be sent back in proper packaging, and remember to get a receipt for shipping so we can refund your shipping cost.

_______________________________________________________________

Forretnings- og handelsbetingelser

Hos Mill & Mortar er vi stolte over at kunne betjene kunder i ind- og udland. Vi modtager såvel danske som udenlandske kreditkort.

Vi glæder os til at servicere dig.

 

HANDELSBETINGELSER FOR SALG VIA WEBSHOP (TIL PRIVATE)

Shipping Information

Vi servicerer i øjeblikket følgende lande:

Danmark, Sverige, Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Finland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxembourg, Malta, Holland, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Monaco, Portugal, Tyskland og Polen.

Der vil løbende blive tilføjet flere lande efterhånden som vi får implementeret de nye momsregler i EU, Norge, Island og Schweiz.

Vi sender i øjeblikket ikke til andre lande uden for EU, da fragt og toldkrav er for svært håndterbare.

 

Fragtpriser

Du kan se vores aktuelle fragtpriser her.

Bemærk venligst at vi dækker ikke eventuelle lokale told og moms-opkrævninger i lande udenfor EU.

 

Leveringstid

Adresser i Danmark: 1-3 hverdage.

Adresser uden for Danmark: 3-7 hverdage.

Bemærk: I spidsbelastede perioder, ved akut sygdom i vores pakkeri, ved interne pakkehåndteringsproblemer hos GLS og lignende kan længere leveringstid forekomme. Du vil i så fald blive kontaktet.

Track & trace

Du får tilsendt et sporingsnummer på e-mail, så du altid kan følge din pakke. Brug venligst denne information til den senest opdaterede status på din pakke.

Hvert fragtfirma har deres egne handelsbetingelser som kan have indflydelse på leveringstider. Mill & Mortar er ikke ansvarlig for forkerte afgivne adresse oplysninger. Adresseændringer accepteres ikke efter ordrens afsendelse.

Du skal være opmærksom på, at såfremt du skriver at pakken kan efterlades på adressen uden underskrift, så overdrages ansvaret for pakken til dig, i det øjeblik den afleveres – også uden din underskrift.

 

Generelle oplysninger

The Mill & Mortar Trading Company ApS (herefter Mill & Mortar)
CVR: DK35376208
Staktoften 22C
2950 Vedbæk
Danmark
E-mail: consumer@millmortar.com
Telefon:+45 29696910

 

Sådan handler du hos os

For at foretage et køb skal du igennem 5 trin.

  1. Find den eller de varer, du ønsker, og læg dem i indkøbskurven. Gå herefter til kassen.
    2. Indtast dine personlige oplysninger.
    3. Vælg forsendelses-/betalingsmåde.
    4. Godkend vores handelsbetingelser.
    5. Tjek, at alle oplysninger er korrekte på opsamlingssiden og godkend købet.

Alle priser vises inklusive lokal moms.

Når du handler med Mill & Mortar indgås aftaler på dansk.

Det er ikke muligt at se tidligere ordrer ved login på vores hjemmeside.

 

Betaling

Følgende kort kan anvendes: Dankort, Visa, Mastercard, Maestro og MobilePay.

Mill & Mortar tager imod betaling via. Quickpay, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Der tages ikke gebyr ved betaling på www.millmortar.com.

Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra vores lager. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Alle priser på millmortar.com er i danske kroner (DKK) og alle priser på millmortar.com er i euro (EUR). Vi forbeholder os retten til at ændre priserne uden varsel, dog ikke efter et køb er realiseret. Der er ikke refusion af moms, når der sendes til lande uden for EU. Lokale skatter og afgifter er ikke dækket af Mill & Mortar.

 

Fortrydelseret

Der er ingen returret på fødevarer, og ingen returret på varer i sampak med fødevarer (eks. kværn og peber), der er pakket sammen med fødevarer, medmindre der er tale om en reklamation (se afsnit om reklamation).

På øvrige varer, er der er 14 dages returret, regnet fra den dag de modtages. Inden denne frist udløber, skal du sende en e-mail til consumer@millmortar.com om at du ønsker at fortryde dit køb. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du returnere varen i væsentligt samme stand og mængde, som du modtog den.

 

Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.  Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde og det er dit ansvar at varerne kommer retur til os i samme stand, som du modtog dem. Sørg for at pakke dem grundigt ind, evt. i samme emballage, som de ankom i. For øvrige praktiske detaljer – se punktet “REKLAMATIONER”.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

 

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal helst vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen, men som minimum en tydelig besked med ordrenummeret.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

 

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Købelovens mangelregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler på www.millmortar.com har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret, dog afhængig af varens holdbarhed. Det betyder, at du enten kan få varen ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

 

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Når du reklamerer, vil det være en stor hjælpe hvis du vil skrive:

-           Hvilken vare er der tale om (varens navn)?

-           Hvilken fejl eller mangel har du opdaget ved varen?

-           Hvad er varens holdbarhedsdato?

-           Kan du dokumentere fejlen med fotos?

Du skal beholde varen, som du ønsker at reklamere, da vi ofte vil tage varen retur for at vurdere reklamationen.

Du bedes i den forbindelse kontakte os på consumer@millmortar.com

 

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:
Mill & Mortar
Staktoften 22C
2950 Vedbæk
Danmark

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.